About Helle Schou Andersen

This author has not yet filled in any details.
So far Helle Schou Andersen has created 7 blog entries.

Køb af IT-udstyr med omvendt betalingspligt og nye krav fra Erhvervsstyrelsen

Omvendt betalingspligt

Pr. 1. juli 2014 er der kommet nye momsregler. Det betyder, at der fremover vil være omvendt betalingspligt for indenlandske køb af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablets eller bærbare computere.

Denne regel er gældende, når to danske virksomheder handler med hinanden.

Virksomheder der er ramt af omvendt betalingspligt, er virksomheder hvor mere end 50 % af det samlede salg er Business to Business. Hvis det samlede salg til andre virksomheder ikke overstiger 50 %, er man ikke omfattet af de nye momsregler om omvendt betalingspligt.

Sælger der er omfattet af omvendt betalingspligt.

Er virksomheden omfattet af de nye momsregler, betyder det at man ikke skal opkræve dansk moms af salget. På fakturaen skal det tydeligt fremgå, hvilken vare der er omfattet af omvendt betalingspligt, samt beløb.

Salget skal registreres på momsangivelsen i rubrik C.

Virksomheder der er ramt af omvendt betalingspligt, har til ansvar at sikre at køberen er momsregistreret og at momsnummeret er gyldigt. Oplysninger om momsregistrerede virksomheder kan findes på www.skat.dk/virksomheder/moms. Hvis køberen ikke er momsregistreret, skal dette ske før et salg kan gennemføres.

Købere der er omfattet af omvendt betalingspligt

Købere der modtager faktura med omvendt betalingspligt, skal beregne erhvervelsesmoms. Momsen skal angives i udgående moms på momsangivelsen. Virksomheden har fradrag for moms efter de almindelige regler, og beløbet kan fratrækkes i købsmoms på momsangivelsen.

Husk at der er begrænsning af fradragsretten, hvis man som køber ikke er fradragsberettiget eller kun har delvis fradrag.

Hvis en virksomhed ikke er momsregistreret, og de køber varer af en virksomhed der har omvendt betalingspligt, skal de momsregistreres og indberette erhvervelsesmomsen efter de gældende regler. Hvis man som virksomhed vil fortsætte uden at momsregistrere sig, skal man købe varerne i en detailforretning, som ikke er omfattet af de nye regler.

Detailforretninger der ikke er omfattet af de nye regler, er virksomheder hvor mere end 50 % af det samlede salg sker til private personer.

Salg af elektroniske ydelser til private

Pr. 1. januar 2015 skal teleydelser, elektroniske ydelser og radio-, tv-spredningstjenester til privatpersoner i andre EU lande, pålægges og afregnes moms i købernes land og ikke som nu i det land hvor sælger bor.

Dette betyder at virksomheden skal momsregistreres i de EU- lande, hvor virksomheden leverer de omtalte ydelser til.

SKAT har oprettet et system, der gør det muligt at registrere sig i et land og angive og betale EU-moms hertil. Virksomhederne kan allerede nu lade sig registrere i systemet. Virksomheder der er omfattet af de nye regler om momsregistrering i andre EU lande, kan med fordel få styr på det nye system inden årsskiftet.

Opsætning af Økonomisystem.

Hvis virksomheden er omfattet af de nye regler om omvendt betalingspligt eller elektronikydelser til private, skal momskonti sættes op til denne ændring, da køb og salg skal bogføres på separate konti.

Kontakt os for at høre mere om de nye regler, eller få vejledning vedr. opsætningen af kontoplanen.

 

Ejerregister

Erhvervsstyrelsen har pr. den 15. december 2014 pålagt, at ejerforhold for alle danske selskaber registreres i et online ejerregister.

Det betyder at alle der ejer 5 % eller mere af et A/S, ApS, IVS og P/S skal registreres. Selskabet er forpligtede til at registrere disse ejerforhold.

Fristen for registreringen i ejerregisteret løber frem til den 15. juni 2015, gældende for selskaber der er stiftede tidligere end den 14. december 2014. Hvis der sker ændringer i ejerforholdene efter den 15. december 2014, er der en frist på 14. dage til at registrere de faktiske ejerforhold.

Alle selskaber er ligeledes forpligtede til at føre ejerbog. SKAT har sammen med ejerregisteret, oprette en elektronisk ejerbog. Ejerbogen skal ikke offentliggøres, men være tilgængelig for de offentlige myndigheder.

Formålet med ejerregisteret er at skabe øget åbenhed og gennemsigtighed med ejerforholdene i danske selskaber. Dermed vil Danmark i højere grad leve op til EU- reguleringen og anbefalingerne fra FAFT, der modvirker hvidvaskning og økonomisk kriminalitet.

By | december 5th, 2014|Momsregler|5.948 Comments

Privat gæld i virksomheden

Førhen kunne man indskyde sin private gæld i virksomheden og få fradrag for renterne op til 56 %.

Folketinget fremsatte d. 11.06.2014, et forslag for at lukke hullet i virksomhedsskatteordningen. Forslaget er endeligt vedtaget.

Hvilken betydning har de nye regler

Der er 3 forhold der gør sig gældende:

  1. Der kan ikke spares op i virksomheden, hvis der er en negativ indskudskonto. Det betyder, at hele overskuddet, ved negativ indskudskonto, beskattes som personlig indkomst.
  2. Rentekorrektionen har tidligere været 2 %, den forhøjes nu til 5 %. En forhøjelse af rentekorrektionen med yderlige 3 % gælder fra 2015. (dog højst virksomhedens nettorenteudgifter) Det vil sige, at det ikke længere kan betale sig, at indskyde privat gæld i virksomheden.
  3. Man kan ikke spare op i virksomheden, hvis aktiverne står til sikkerhed for gælden. Det betyder, at man ikke må stille virksomhedens aktiver til sikkerhed for privat gæld. Hvis dette sker, anses det som om at et tilsvarende beløb er hævet, og vil blive personligt beskattet.

Hvis man har stillet virksomhedens aktiver til sikkerhed for privat gæld, før forslaget blev fremsat, kan man ikke spare op i virksomhedsordningen, med indkomst der er erhvervet fra d. 11.06.2014 og frem.

Derfor skal der laves to indkomstopgørelser for 2014. Hvis du f.eks. har årsregnskab der følger kalenderåret, skal der laves en opgørelse fra 01.01.2014 – 10.06.2014 og en fra den 11.06.14 – 31.12.2014.

Bagatelgrænse

Der kan alligevel godt spares op i virksomhedsordningen, hvis den negative indskudskonto og evt. sikkerhedsstillelse tilsammen udgør mindre end 500.000 kr. Dette vil kun gælde, hvis indskudskontoen ikke bliver mere negativ efter 11.06.2014. Gør den det, vil man ikke kunne spare op i virksomhedsordningen.

Hvis der stilles sikkerhed efter den 10.06.2014 for privatgæld, anses det som overført til den skattepligtige indkomst. Beløbet vil i virksomheden blive registreret som hævet.

Blandet ejendom

Hvis man har blandet erhverv og privat bolig, er der lavet en undtagelse til reglerne. Det betyder, at pant i ejendommen op til værdien af stuehuset, ikke har negative skattemæssige konsekvenser. Det vil sige, at der kan stilles sikkerhed, hvis det antager en forretningsmæssig begrundelse.

Sikkerhedsstillelser før den 10. juni 2014

Sikkerhedsstillelser for privat gæld der ligger før den 10.06.2014, er ikke omfattet af de nye regler. Disse sikkerhedsstillelser skal være afviklet indenfor 3 år. Det vil sige at pr. den 31.12.2017, vil det ikke være muligt at opspare i virksomhedsordningen for perioden 01.01.2018 og fremefter. Evt. opsparet overskud i perioden 11.06.2014 – 31.12.2017 vil blive beskattet. (dette gælder ikke, hvis reglerne for bagatelgrænsen er opfyldt).

 

Brug af gulplade biler til privat formål

En dom fra Øster Landsret har slået fast, at hvis man bruger sin gulpladebil til privat formål blot én gang, vil brugeren af bilen blive anset for at have haft bilen til privat rådighed i hele brugerperioden. Det vil sige, at hvis brugeren ikke kan dokumentere over for SKAT at bilen ikke har været brugt til privat formål, bliver man beskattet af fri bil gennem hele brugstiden. Dette kan have store skattemæssige konsekvenser for brugeren af bilen.

Sådan bevis kunne f.eks. være en korrekt udført kørebog. Som udgangspunkt accepteres en rekonstrueret kørebog ikke.

Dagsbeviser på SKAT´s hjemmeside

På SKAT´s hjemmeside kan man købe dagsbeviser, der tillader at benytte gulpladebiler op til 4 ton i ét døgn. Der kan købes 20 dagsbeviser i et kalenderår. Dagsbeviset gælder kun på den dag det er købt til, og dagsbeviset skal altid medbringes i bilen.

Priser på dagsbeviser

Kilde: www.skat.dk

Totalvægt højst 3.000 kg. Totalvægt 3.001-4000 kg.
Virksomheden har trukket hele momsbeløbet fra ved køb/leje. Dagsbevis: 225 kr. Dagsbevis: 185 kr.
Virksomheden har IKKE trukket hele momsbeløbet fra ved køb/leje. Dagsbevis: 185 kr. Dagsbevis: 185 kr.

 

 

By | september 30th, 2014|Skat|9.244 Comments

Nye krav om indberetning til SKAT

Folketinget har vedtaget nye krav om indberetning til SKAT.

Følgende oplysninger skal indberettes:

  • Selskaber skal engangsindberette tidligere års fremskudte underskud og gennemførte skattefrie ændringer af betydning for underskudsanvendelsen.
  • Fradrag for tab på visse aktiver og investeringsbeviser kan kun opnås hvis SKAT har modtaget indberetninger af tabet.
  • Kildeartsbegrænsende tab i skattepligtige avancer kan kun modregnes hvis tabet er indberettede til SKAT via selvangivelsen.

Engangsindberetning af tidligere års fremskudte underskud

Der skal indberettes, ikke anvendte fremskudt underskud for år 2002 og frem til 2013. Indberetningen skal registreres på hvert enkelt selskab og fordeles over indkomstår. Indberetningen skal ske selv om underskuddet er selvangivet i det år, hvor underskuddet er opgjort.

Hvis selskabet ikke indberetter efter de nye regler, mister selskabet adgangen til at fremfører de ikke indberettede underskud.

Det forventes at indberetningen kan ske i perioden 1. oktober 2014 -31. juli 2015

Fradrag for tab på visse aktiver og investeringsbeviser

Indberetningspligten er udvidet til at omfatte visse investeringsbeviser mv. Muligheden for tabsfradrag er betinget af at SKAT har fået oplysningerne om anskaffelsen inden udløbet af selvangivelsesfristen for det indkomst år hvor anskaffelsen er sket.

Indberetningspligten har virkning for tab der opstår fra d. 1. juni 2014 og fremefter.

For investeringsbeviser mv., der er anskaffet inden den 1. juni 2014, skal indberetning ske, så de indgår i beholdningsoversigten pr. 31. december 2014, eller senest inden udløbet af selvangivelsesfristen for 2014.

Kildeartsbegrænsede tab skal selvangives

Hvis tabet ikke er selvangivet i det år, hvor tabet er konstateret, kan Kildeartsbegrænsede tab som hovedregel ikke fremføres til modregning i skattepligtige fortjenester.

Kravet om selvangivelsespligt gælder både for personer og selskaber. Der skal føres en tabssaldo for hver tabsart (ejendomsavance, finansielle kontrakter mv.).

Sanktionsbestemmelsen har virkning for tab, der opstår i indkomståret 2015 eller senere.

 

By | juni 25th, 2014|Skat|8.818 Comments

Frister for indsendelse af årsrapport

Frister for indsendelse af årsrapport

Virksomheder med årsafslutning d. 31.12, skal til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Fristen er 5 måneder efter årsafslutningen og det vil sige senest d. 31. maj.

Hvis virksomheden ikke overholder fristen vil de modtage et påkravsbrev fra Erhvervsstyrelsen. Virksomheden har derefter 8 dage til at indsende årsrapporten. Påkravsbrevet vil blive sendt til virksomhedens digitale postkasse, ligesom alt post fra det offentligt fremover blive sendt dertil. Det påhviler virksomheden at få læst og reageret på den digitale post, som var det almindeligt brevpost.

For sent aflevering af årsrapport

Hvis virksomhedens årsrapport ikke er indsendt efter de 8 dage fra påkravsbrevet, bliver der pålagt en afgift. Afgiften afhænger af hvor mange ledelsesmedlemmer der er i virksomheden. Afgiften vil blive fremsendt til privatadressen for hvert enkelt ledelsesmedlem. Hver måned stiger afgiften således pr. medlem: 

 

1. måned 500 kr.

2. måned 2.000 kr.

3. måned 3.000kr.

 

Tvangsopløsning

Hvis virksomheden ikke har indsendt årsrapporten 4 uger efter modtagelsen af påkravsbrevet, vil Erhvervsstyrelsen uden yderligere varsel anmode skifteretten om at tvangsopløse selskabet. Virksomheder der er endt i skifteretten pga. tvangsopløsning kan anmode Erhvervsstyrelsen om at blive genoptaget.

Anmodning om at blive genoptaget bortfalder, hvis virksomheden inden for de sidste 5 år har været under tvangsopløsning.

 

Nets nye priser

Nets har ændret deres priser på overførselsservice pr. 1. juni 2014. Dette kan have betydning for virksomhedernes omkostninger ved lønkørsel. Prisstigningerne har ingen konsekvens for Danløn- kunder da prisen fortsat vil være 15 kr. pr. lønseddel.  Se de nye priser her: Nets priser juni 2014

Få et tilbud på dit årsregnskab

By | maj 23rd, 2014|Årsrapport|4.738 Comments

Forsikring mod hackerangreb på netbank

Hackere er blevet dygtigere og mere organiseret, og i takt med at flere og flere banker er blevet pengeløse, er der sket en stigning i hackerangreb mod netbanker.

Bankerne dækker som udgangspunkt tab ved et hackerangreb på private konti.

Dette er ikke tilfældet ved en erhvervskonto, som er virksomhedernes eget ansvar. Derfor tilbyder forsikringsselskaberne en ekstra erhvervsforsikring der dækker evt. tab ved et hackerangreb på erhvervskonti. De dækker også ved hackerangreb mod netbanken på mobiltelefoner og tablets.

Vi har fundet et priseksempel på en erhvervskonto-forsikring hvis I har op til 25 ansatte og en årlig omsætning på op til 50 mio. kr.

  • Prisen er 841 kr. om året
  • 2.695.297 kr. i dækning om året
  • 5.391 kr. i selvrisiko af ethvert tab.

Forsikringen kræver at adgangen til netværket er sikret, f.eks. med firewalls og opdaterede antivirusprogrammer. Forsikringen dækker kun netbank konti i danske pengeinstitutter.

Kontakt evt.  jeres forsikringsselskab, for at høre mere om netbank erhvervsforsikringen og få et tilbud der dækker jeres behov.

By | april 29th, 2014|Generalt|7.344 Comments

Frist for indbetaling af selskabsskat

På torsdag d. 20/3 er det sidste frist for indberetning og betaling af 1. rate acontoskat for 2014.

Tjek jeres nye digitale postkasse, heri skulle advisering om aconto skatten være modtaget. Heraf kan I se både beløb og kodelinie til indbetaling.

Såfremt I måtte have nogen spørgsmål, kontakt os for rådgivning

 

By | marts 18th, 2014|Skat|5.302 Comments

Ændring af momsindberetning

Ændringer af momsindberetning

Virksomheder med en årlig omsætning på mindre end 5 mio. kan fra 1. januar 2014 blot indberette moms ½ -årlig i stedet for kvartalvis. De nye deadlines for momsindberetninger er 1. september 2014 og 2 marts 2015. Virksomheder som har negativ moms eller betaler store energi- og miljøafgifter, kan dette give likviditetsproblemer, fordi virksomheden skal vente længere på at få momsen udbetalt fra SKAT. Virksomheder kan derfor ansøge SKAT om fortsat at indberette momsen kvartalsvist. Hvis virksomheden ønsker at ændre afregningsperioden, udfyldes blanketten nr. 31.040, som kan hentes på SKAT hjemmeside.
Er din virksomhed nystartet, skal du indberette moms kvartalvis i mindst 1½ år, inden Skat undersøger din virksomheds omsætning.
Hvis du er i tvivl, om hvad der er bedst for din/jeres virksomhed kontakt os for rådgivning.

Nye rentesatser vedr. selskabsskat

Satser for selskabsskat for 2014 udgør følgende:
– Godtgørelsesprocent for overskydende skat udgør 1,1 %
– Restskatteprocent udgør 4,6 %
– Procenttillægget i forbindelse med frivillige indbetalinger udgør 0,3 % – tillæg for indbetalinger inden 20. marts og fradrag for indbetalinger efter 20. marts.

Renterne er ikke fradragsberettigede/indkomstskattepligtige ved selskabernes indkomstopgørelse.

Momsfradrag Øresundsbroen

Husk at der er momsfradrag for broafgiften over Øresundsbroen, hvis kørslen sker i forbindelse med momspligtig virksomhed i forbindelse med aktiviteter som møder, konferencer, kundebesøg og seminar m.v. Dette gælder også kørsel i personbil. Normalt er der ikke fradrag for moms på driftsomkostninger af personbiler. Der er dog denne undtagelse vedrørende moms af broafgift på Øresundsbroen.

Nye satser for skattefri godtgørelse i forbindelse med rejseudgifter

De nye satser for indkomståret 2014:
Ved rejser med overnatning kan der udbetales 464 kr. pr. døgn og 38,60 pr. påbegyndt time for afsluttende rejsedag til dækning af udgifter til kost og småfornødenheder
Godtgørelsessatsen for udgifter til kost og småfornødenheder skal reduceres med henholdsvis
– 15 % for fri morgenmad
– 30 % for fri frokost
– 30 % for fri middag.

Arbejdsgiveren kan udbetale et beløb på op til 25 % af kostbeløbet til dækning af småfornødenheder på rejsen. De 25 % beregnes ud fra den samlede rejse.
Ved overnatning i Danmark og udlandet kan der udbetales 199 kr. pr. døgn til udgifter på logi.

Selvstændige erhvervsdrivende kan vælge at benytte sig af fradrag med de satser, der gælder for godtgørelse til lønmodtagere. Fradrag for rejseudgifterne må dog højst være på 25.500 kr.

Møde og gæstebespisning i egne lokaler

For at få fuldt fradrag for momsen skal følgende være opfyldt:
– Måltidet serveres ved et kursus eller et møde, som er af strengt erhvervsmæssigt formål
– Når et møde holdes sammenhængende og uden afbrydelse. Hvor virksomheden sørger for bespisning af deltagerne
Møder af streng erhvervsmæssigt formål:
– Møder med samarbejdspartner
– Bestyrelsesmøder
– Interne møder i virksomheden med fagligt indhold
– Interne kursusaktiviteter
Der gives ikke momsfradrag for bl.a. Daglig mad til medarbejder, gratis kaffe, frugt ordning, generalforsamling og afholdelse af en medarbejderes fødselsdage osv.

Nyt for iværksættere

Fra 1. januar er det blevet muligt at oprette et Iværksætterselskab (IVS) for 1 kr. Det er en ny form for anpartsselskab, blot med et mindre kapitalkrav end et ApS.
Der er nogle betingelser der skal opfyldes:

– IVS skal have en kapital på mindst 1 kr.
– Selskabskapitalen skal indskydes i kontanter.
– Du kan ikke omdanne personlig virksomhed til IVS.
– IVS har pligt til årligt at opspare mindst 25 % af overskuddet.
– IVS må ikke og kan ikke udlodde udbytte.
– Når IVS´et har opsparet mindst 50.000 kr. kan det omdannes til et ApS.
– IVS er underlagt samme krav som et ApS med årsrapport og digital bogføring.
Det koster 670 kr. i registreringsafgift ved oprettelse af et IVS på www.virk.dk
Hvis du har en startkapital på minimum 50.000 kr. kan du direkte oprette et ApS.
Da det tidligere krav om en startkapital for et ApS på 80.000 kr. er blevet lempet til nu at være på 50.000 kr.

Nye takster for 2014

Fri telefon, det skattepligtige beløb – 2.600 kr.
Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede goder – 5.600 kr.
Bagatelgrænse for smågaver mv. – 1.100 kr.
Julegaver – 800 kr.

Erhvervsmæssig kørselsgodtgørelse
– Kørselindtil 20.000 km/år – 2,73 kr./km
– Kørsel ud over 20.000 km/år – 2,10 kr./km

Befordringsfradrag
– 0-24 km – intet
– 25-120 km – 2,10 kr./km
– Over 120 km – 1,05 kr./km

Ligningsmæssigt fradrag på broerne pr. passage
Storebæltsbroen
– Bil – 90 kr.
– Off. Transport – 15 kr.
Øresundsbroen
– Bil – 50 kr.
– Off. Transport – 8 kr.

By | marts 12th, 2014|Momsregler, Skat|5.932 Comments