Folketinget har vedtaget nye krav om indberetning til SKAT.

Følgende oplysninger skal indberettes:

  • Selskaber skal engangsindberette tidligere års fremskudte underskud og gennemførte skattefrie ændringer af betydning for underskudsanvendelsen.
  • Fradrag for tab på visse aktiver og investeringsbeviser kan kun opnås hvis SKAT har modtaget indberetninger af tabet.
  • Kildeartsbegrænsende tab i skattepligtige avancer kan kun modregnes hvis tabet er indberettede til SKAT via selvangivelsen.

Engangsindberetning af tidligere års fremskudte underskud

Der skal indberettes, ikke anvendte fremskudt underskud for år 2002 og frem til 2013. Indberetningen skal registreres på hvert enkelt selskab og fordeles over indkomstår. Indberetningen skal ske selv om underskuddet er selvangivet i det år, hvor underskuddet er opgjort.

Hvis selskabet ikke indberetter efter de nye regler, mister selskabet adgangen til at fremfører de ikke indberettede underskud.

Det forventes at indberetningen kan ske i perioden 1. oktober 2014 -31. juli 2015

Fradrag for tab på visse aktiver og investeringsbeviser

Indberetningspligten er udvidet til at omfatte visse investeringsbeviser mv. Muligheden for tabsfradrag er betinget af at SKAT har fået oplysningerne om anskaffelsen inden udløbet af selvangivelsesfristen for det indkomst år hvor anskaffelsen er sket.

Indberetningspligten har virkning for tab der opstår fra d. 1. juni 2014 og fremefter.

For investeringsbeviser mv., der er anskaffet inden den 1. juni 2014, skal indberetning ske, så de indgår i beholdningsoversigten pr. 31. december 2014, eller senest inden udløbet af selvangivelsesfristen for 2014.

Kildeartsbegrænsede tab skal selvangives

Hvis tabet ikke er selvangivet i det år, hvor tabet er konstateret, kan Kildeartsbegrænsede tab som hovedregel ikke fremføres til modregning i skattepligtige fortjenester.

Kravet om selvangivelsespligt gælder både for personer og selskaber. Der skal føres en tabssaldo for hver tabsart (ejendomsavance, finansielle kontrakter mv.).

Sanktionsbestemmelsen har virkning for tab, der opstår i indkomståret 2015 eller senere.