ProAccount er et moderne og erfarent regnskabsbureau

Tilbage til nyheder

28. april 2021

Forbedrede muligheder for skattemæssige afskrivninger

I april måned 2021 er der vedtaget en lovændring om forbedrede skattemæssige afskrivningsregler. Nogle af reglerne har tilbagevirkende kraft, idet de gælder for anskaffelser foretaget den 23. november 2020 og derefter.

Loven indeholder 3 elementer:

  • Forhøjelse af beløbsgrænsen for straksafskrivning af udgifter til småanskaffelser.
  • Forhøjede afskrivninger for udgifter til køb af visse fabriksnye driftsmidler i en periode.
  • Forlængelse af periode med forhøjede fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed.

Småanskaffelser

Beløbsgrænsen hæves permanent fra 14.100 kr.(2020-niveau) til 30.000 kr. Ændringen har virkning for anskaffelser foretaget den 23. november 2020 og derefter og gælder for både nye og brugte driftsmidler. 

Forhøjelse af beløbsgrænsen medfører ikke en egentlig skattebesparelse, idet straksafskrivningen træder i stedet for en saldoafskrivning. Dog vil det påvirke virksomhedens likviditet på kort sigt, da skatten til betaling i anskaffelsesåret reduceres.  

Driftsmidler

Det skattemæssige afskrivningsgrundlag for fabriksnye anskaffelser af visse maskiner og inventar i perioden 23. november 2020 til 31. december 2022 forhøjes til 116% af anskaffelsesprisen. 

Reglen gælder ikke for personbiler og heller ikke for driftsmidler, der drives af fossile brændsler bortset fra visse traktorer, entreprenørmaskiner og lastbiler. Også skibe samt visse faste anlæg og infrastrukturanlæg er undtaget.

Det forhøjede afskrivningsgrundlag medfører en skattebesparelse på ca. 3.500 kr. for hver 100.000 kr., der investeres, men besparelsen fordeles over mere end ti år, fordi afskrivningen sker efter saldometoden. 

Udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed

De for indkomstårene 2020 og 2021 allerede gældende regler om, at forsknings- og udviklingsudgifter kan fradrages med 130 %, udvides til også at gælde for indkomståret 2022.

Det forhøjede fradrag medfører i realiteten et skattefrit tilskud på 22% af merfradraget. Helt konkret betyder det forhøjede fradrag, at hvis virksomheder afholder udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed på 1 mio. kr., medfører det et ekstra skattefradrag på 300.000 kr. svarende til en skattebesparelse på 66.000 kr.

Bliv kontaktet

Vi sidder klar til at hjælpe dig, så udfyld formularen eller ring til os på tlf. 45 20 49 00

Kontakt os