ProAccount er et moderne og erfarent regnskabsbureau

Tilbage til nyheder

10. marts 2022

Ny bogføringslov på vej

Forslaget til en ny bogføringslov har nu været i høring og loven i sin endelige form forventes at blive vedtaget i løbet af 1. halvår 2022.

De væsentligste ændringer i forhold til den gældende bogføringslov er:

  • Krav om digital opbevaring af regnskabsmaterialet og en sikkerhedskopi heraf. Kravet vil dog ikke gælde for meget små virksomheder med personlig hæftelse.
  • Hjemmel til at Erhvervsstyrelsen kan gennemføre en risikobaseret bogføringskontrol af virksomheder, der ikke har indsendt deres første årsrapport og virksomheder, der har fravalgt revision.
  • Forenklede krav til virksomheders beskrivelse af deres procedurer for registrering af transaktioner og opbevaring af regnskabsmateriale. 
  • Definitionen af regnskabsmateriale udvides til at omfatte dokumentation for faktuelle oplysninger i ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport.
  • Indførsel af et markant forhøjet bødeniveau med mulighed for bøder op til 1,5 mio.kr., hvis virksomheden hverken kan stille det originale, digitale regnskabsmateriale eller den digitale sikkerhedskopi til rådighed for myndigheder, der har hjemmel til indsigt heri.

Herudover indeholder lovforslaget forslag til bl.a. følgende ændringer i årsregnskabsloven:

  • Krav om revisionspligt for virksomheder med en balancesum over 50 mio. kr. i 2 på hinanden følgende år, uanset størrelsen af virksomhedens nettoomsætning.
  • Krav om revisorerklæring efter eget valg for virksomheder i særlige risikobrancher med en årlig nettoomsætning mellem 5-8 mio. kr. i 2 på hinanden følgende år.
  • Suspension af muligheden for at fravælge revision ved bødeforlæg eller dom for overtrædelse af hvidvasklovgivningen og i tilfælde hvor et ledelsesmedlem inden for de seneste to har være optaget i konkurskarantæneregisteret. 
  • Mulighed for administrativt at påbyde revision, hvis der konstateres væsentlige fejl eller mangler i virksomhedens bogføring.
  • Krav om at oplysningen i virksomhedens årsrapport om antal ansatte også skal gives, hvis der er 0 ansatte.

Bliv kontaktet

Vi sidder klar til at hjælpe dig, så udfyld formularen eller ring til os på tlf. 45 20 49 00

Kontakt os