ProAccount er et moderne og erfarent regnskabsbureau

Tilbage til nyheder

07. juli 2021

Nye regler på selskabsområdet

Den 1. januar 2021 trådte en række nye regler for kapitalselskaber i kraft. De nye regler ændrede blandt andet Erhvervsstyrelsens kontrol med selskaber både i forbindelse med anmeldte registreringer på selskaber, men også i den efterfølgende kontrol.

Som noget nyt er der indført lovkrav om, at den registrerede ledelse skal udøve den faktiske ledelse af virksomheden og vil gøre det muligt fremover at sætte ind over for brugen af stråmænd. Samtidig betyder reglerne, skærpet kontrol med identiteten af den person, der anmelder en registrering på et selskab og for personen, der bliver indsat som selskabsdeltager. Reglerne sætter også ind mod brugen af fiktive adresser.  

Erhvervsstyrelsen foretager en kontrol ved den person, der har anmeldt en stråmandsledelse. Anmelder kan få frataget muligheden for at foretage straksregistreringer i Erhvervsstyrelsens It-systemer. Hvis der er tale om afgivelse af urigtige oplysninger, vil Erhvervsstyrelsen tillige politianmelde forholdet. 

 Der er med de nye regler indført et krav om, at et selskabs registrerede ledelse udelukkende må bestå af personer, som i praksis fungerer som ledelsesmedlemmer, det vil sige udøver den faktiske ledelse af virksomheden. Kravet gælder også for allerede registrerede ledelsesmedlemmer. Det er således ikke længere lovligt at indsætte eller benytte en stråmand i selskabets ledelse. 

Erhvervsstyrelsen fører kontrol med, om den registrerede ledelse udøver sine ledelsesforpligtelser. Bliver styrelsen opmærksom på, at den registrerede ledelse ikke udøver den faktiske ledelse af selskabet, afregistreres ledelsen. Selskabet får herefter en frist til at vælge og indberette den ledelse, som udøver den faktiske ledelse. Sker det ikke inden for den fastsatte frist, vil Erhvervsstyrelsen oversende selskabet til tvangsopløsning.  

Skærpet kontrol med adresser

De nye reglerne giver mulighed for en skærpet kontrol med de adresser, som anføres i forbindelse med en registrering. Fremover bliver adresseoplysninger i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) automatisk sammenholdt med oplysninger i Bygnings- og Boligregistret (BBR-registeret).  
 
Formålet hermed er at bidrage til mere valide hjemstedsadresser i CVR, hvor selskabet til enhver tid skal kunne kontaktes. Det vil sige en adresse, hvor selskabet kan modtage post, og det skal være muligt at komme i kontakt med ledelsen eller en repræsentant for ledelsen. 

Nye krav til opbevaring af selskabsdokumenter

Derudover betyder reglerne, at der nu kan stilles krav om opbevaring af lovpligtige dokumenter fem år tilbage i tiden, så det fremover i lighed med regnskabsmateriale bliver nemmere for Erhvervsstyrelsen at udføre en efterfølgende kontrol af, om beslutninger træffes i overensstemmelse med lovgivningen, herunder registreringers lovlighed. 

Ved selskabsdokumenter forstås dokumenter, der skal udarbejdes i henhold til selskabsloven. Begrebet omfatter alle de dokumenter, der skal udarbejdes efter selskabsloven.

Bliv kontaktet

Vi sidder klar til at hjælpe dig, så udfyld formularen eller ring til os på tlf. 45 20 49 00

Kontakt os